Sprijin pentru dezvoltarea microintreprinderilor in mediu rural

Programul National de Dezvoltare Rurala

AXA 3: Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale


Masura 312 - Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi


Beneficiari

 • Microintreprinderi

Criteriii de eligibilitate

 • Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural;
 • Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei;
 • Microintreprinderea trebuie sa nu fie in dificultate
 • Beneficiarul sau responsabilul de proiect sa faca dovada detinerii de aptitudini manageriale/marketing sau in acord cu activitatea propusa prin proiect sau sa le dobandeasca pana la efectuarea ultimei plati;
 • Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective;
 • Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani;
 • Beneficiarul trebuie sa declare pe proprie raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului;
 • Beneficiarul trebuie sa declare pe proprie raspundere faptul ca suma totala a ajutorului public nerambursabil accesat de catre acesta nu depaseste 200.000 Euro (100.000 Euro pentru activitatile din sectorul transportului rutier) pe o perioada de pana la 3 ani fiscali;

Valoarea si intensitatea finantarii nerambursabile

 • Valoarea maxima a finantarii nerambursabile este de:
  • 50.000 Eur/proiect, daca beneficiarul este persoana fizica autorizata;
  • 200.000 Eur/proiect, pentru micro-intreprinderi
 • Intensitatea finantarii nerambursabile:
  • Ponderea finantarii nerambursabile in totalul cheltuielilor eligibile este de 70%.
Durata maxima de implementare:
 • 3 ani pentru proiectele care prevad investitii cu constructii montaj si/sau adaptarea la standarde. Prin exceptie, 2 ani, pentru proiectele de investitii care includ achizitii simple de utilaje, instalatii, echipamente si dotari noi, de mijloace de transport specializate, precum si a altor mijloace de transport care nu sunt achizitionate prin leasing financiar, si/sau adaptarea la standarde

Activitati/cheltuieli eligibile

 • Investitii in activitati non-agricole productive cum ar fi:
  • Industria usoara (articole de pielarie, incaltaminte, lana, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc, produse odorizante etc.);
  • In activitati de procesare industriala a produselor lemnoase – incepand de la stadiul de cherestea (ex. mobila);
  • Mecanica fina, asamblare masini, unelte si obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.
  • Investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lanii, olaritul, brodatul, confectionare instrumente muzicale traditionale etc.), precum si marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obtinute din aceste activitati).
 • Servicii pentru populatia rurala cum ar fi:
  • Servicii de croitorie, frizerie, cizmarie;
  • Servicii de conectare si difuzare internet;
  • Servicii de mecanizare, transport (altele decat achizitia mijloacelor de transport) protectie fitosanitara, insamantare artificiala a animalelor;
  • Servicii reparatii masini, unelte si obiecte casnice. De asemenea, va fi sprijinita achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile altele decat biocombustibilii, numai ca parte componenta a proiectelor de investitii sprijinite prin aceasta masura.

Activitati/cheltuieli care nu sunt eligibile

 • Impozite si taxe fiscale;
 • Costuri operationale, inclusiv costuri de intretinere si chirie;
 • Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare;
 • Cheltuieli pentru cumpararea de echipament second – hand;
 • Achizitionarea de teren/cladiri;
 • Achizitia de vehicule pentru transportul rutier de marfuri pentru a presta servicii de transport in numele tertilor si de mijloace de transport pentru persoane, ca si activitate principala, prevazuta prin proiectul pentru care se solicita sprijin ;
 • Achizitia de mijloace de transport pentru uz personal;
 • TVA, cu exceptia TVA-ului nedeductibil, in cazul in care este in mod real si definitiv suportat de catre beneficiari, altii decat persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005;
 • Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP;
 • Contributia in natura;
 • Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobanzi, prima de asigurare etc.
 • Costuri realizate inainte de aprobarea proiectului, cu exceptia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri si a studiilor de fezabilitate;
 • Costuri privind inchirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente;

Criterii de evaluare si selectie a dosaralui de finantare:

 • Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investitii similare in ultimii 3 ani. (15 puncte)
 • Proiectele care prin activitatea propusa creeaza mai mult de un loc de munca/25.000 Euro investiti. (20 puncte)
 • Proiecte care promoveaza activitati mestesugaresti, de artizanat. (20 puncte)
 • Proiecte derulate de femei/tineri cu varsta pana in 40 de ani la data depunerii proiectelor. (20 puncte)
 • Micro-intreprinderi nou infiintate. (25 puncte)