Investitii pentru procesarea produselor agricole

Programul National de Dezvoltare Rurala

AXA 1: Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier


Masura 121 - Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere


Beneficiari

 • Microintreprinderi;
 • Intreprinderi mici si mijlocii;
 • Intreprinderi mari care au mai putin de 750 angajati sau cu o cifra de afaceri care nu depaseste 200 milioane Euro
 • Cooperative agricole de procesare a produselor agricole – constituite conformLegii nr. 566/2004
 • Grupuri de producatori constituite conform Ordonantei nr. 37/ 2005 cu modificarile si completarile ulterioare, care au ca scop comercializarea în comun a produselor agricole si silvice

Criterii de eligibilitate

 • Proiectul trebuie sa respecte conformitatea cu obiectivul general al masurii si cu cel putin unul dintre obiectivele specifice;
 • Beneficiarul sau reprezentantul legal al proiectului trebuie sa dovedeasca o pregatire profesionala, în raport cu proiectul
 • Beneficiarul trebuie sa prezinte memoriul justificativ sau studiul de fezabilitate
 • Beneficiarul nu trebuie sa fie în dificultate, în întelesul prevederilor din Îndrumarile Comunitatii cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor aflate în dificultate
 • Beneficiarul trebuie sa declare ca asigura cofinantarea investitiei;
 • Beneficiarul trebuie sa prezinte dovada ca va obtine toate avizele si acordurile conform legislatiei în vigoare din domeniul: sanitar-veterinar, sanitar, fitosanitar si de mediu necesare realizarii investitiei în cadrul proiectului
 • În cazul produselor agricole cu cota de procesare, beneficiarul, la depunerea cererii de finantare, trebuie sa faca dovada ca detine cota la nivelul investitiei pe care urmeaza sa o realizeze.

Valoarea si intensitatea finantarii nerambursabile

 • Valoarea maxima a finantarii nerambursabile: 3.000.000 EUR
 • Intensitatea finantarii nerambursabile:
  • Pentru microintreprinderi si IMM-uri: - cuantumul sprijinului este de 50% din valoarea eligibila a investitiei, cu un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 2.000.000 Euro/proiect.
  • Pentru intevestitii care apartin unei forme asociative si care deservesc membrii acesteia: cuantumul sprijinului este de 50% din valoarea eligibila a investitiei, cu un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 3. 000.000 Euro/proiect
  • Pentru alte intreprinderi: cuantumul sprijinului este de 25% din valoarea eligibila a proiectului, cu un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 2.000.000 Euro/proiect

Durata maxima de implementare:

 • 3 ani pentru proiectele care prevad investitii cu constructii montaj si/sau adaptarea la standarde. Prin exceptie, 2 ani, pentru proiectele de investitii care includ achizitii simple de utilaje, instalatii, echipamente si dotari noi, de mijloace de transport specializate, precum si a altor mijloace de transport care nu sunt achizitionate prin leasing financiar, si/sau adaptarea la standarde

Activitati/cheltuieli eligibile

 • Investitii in active corporale:
  • Constructii noi si/sau modernizarea cladirilor folosite pentru procesul de productie, inclusiv constructii destinate protectiei mediului, infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor;
  • Constructii noi si/sau modernizari pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross;
  • Achizitionarea sau achizitionarea în leasing de noi utilaje, instalatii, echipamente, aparate si costuri de instalare;
  • Investitii pentru îmbunatatirea controlului intern al calitatii materiei prime, semifabricatelor, produselor si subproduselor obtinute în cadrul unitatilor de procesare si marketing;
  • Achizitionarea sau achizitionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activitatii de productie si, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ.
 • Investitii in active necorporale:
  • Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt în legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
  • Cumpararea de tehnologii (know-how), achizitionarea de patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
  • Costurile generale ale proiectului conform articolului nr. 55 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate în legislatia nationala, pentru pregatirea implementarii proiectului (maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii si maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea constructiilor);
  • Achizitionarea de software, identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ

Activitati/cheltuieli care nu sunt eligibile

 • Constructia sau modernizarea locuintei si sediilor sociale ;
 • Achizitionarea de bunuri second-hand;
 • Achizitionarea de teren;
 • TVA, cu exceptia TVA-ului nerecuperabil în cazul în care este în mod real si definitiv suportat de catre beneficiari, altii decât persoanele neimpozabile, conform art. 71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;
 • Costuri operationale, inclusiv costuri de întretinere si chirie;
 • Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare;
 • Costuri privind contributia în natura;
 • Costuri privind promovarea produselor pe piata interna prin expozitii, reclame si publicitate;
 • Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP;
 • Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc.;
 • Cheltuieli realizate înainte de aprobarea proiectului, cu exceptia costurilor generale ale proiectului reprezentate de costurile necesare pentru pregatirea implementarii proiectului si care constau în onorarii/tarife pentru arhitecti, ingineri si consultanti,
 • studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor.
 • Achizitia de mijloace de transport pentru uz personal si transport persoane;
 • Investitiile realizate în cadrul schemelor de sprijin prevazute la Art. 2 (2) din Regulamentul (CE) nr. 1974/ 2006;
 • Investitiile realizate de catre organizatiile de producatori din sectorul legume fructe care beneficiaza de sprijin prin Organizarea Comuna de Piata;