Investitii pentru modernizarea exploatatiilor agricole

Programul National de Dezvoltare Rurala

AXA 1: Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier

Masura 121 - Modernizarea exploatatiilor agricole


Beneficiari

 • Persoana fizica autorizata;
 • Societati agricole
 • Societatile in nume colectiv, societatile in comandita simpla, societatile pe actiuni, societatile in comandita pe actiuni, societatile cu raspundere limitata, societatile comerciale cu capital privat, societatile cooperative agricole, grupurile de producatori si cooperativele agricole (cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri)

Criteriii de eligibilitate

 • Proiectul trebuie sa respecte conformitatea cu obiectivul general al masurii si cu cel putin unul din obiectivele specifice
 • Proiectul sa fie in acord cu potentialul agricol al zonei si sa demonstreze imbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole la data darii in exploatare a investitiei
 • Beneficiarul sau responsabilul legal al proiectului trebuie sa dovedeasca o pregatire profesionala, in raport cu proiectul
 • Beneficiarul trebuie sa prezinte memoriul justificativ sau studiul de fezabilitate
 • Beneficiarul trebuie sa declare ca asigura cofinantarea investitiei
 • Beneficiarul trebuie sa prezinte dovada ca a facut demersurile pentru a obtine toate avizele si acordurile conform legislatiei in vigoare din domeniul: sanitar-veterinar, sanitar, fitosanitar si de mediu necesare realizarii investitiei in cadrul proiectului
 • Pentru toate tipurile de investitii, potentialii beneficiari trebuie sa obtina acordul de mediu in conformitate cu legislatia nationala. In anumite situatii mentionate in legislatie, acordul de mediu este insotit obligatoriu de studiul de impact de mediu
 • In cadrul masurii sectoarele prioritare sunt:
  • Sectorul vegetal: (i) legume, (ii) pepiniere si plantatii de pomi si arbusti fructiferi, capsunarii, (iii) culturi de camp, (iv) pepiniere si plantatiile de vita de vie pentru vin (cu exceptia restructurarii/reconversiei plantatiilor de vita de vie) si struguri de masa, (v) culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila
  • Sectorul de crestere a animalelor: (i) bovine pentru lapte, (ii) porcine (din care pentru: reproductie, ingrasare) (iii) ovine si caprine, (iv) pasari

Valoarea si intensitatea finantarii nerambursabile

 •  Valoarea maxima a finantarii nerambursabile: 800.000 EUR
Intensitatea finantarii nerambursabile:
 • Ponderea finantarii nerambursabile este intre 40% si 75% din valoarea eligibila a proiectului.
 • Procentul sprijinului nerambursabil de 40% se va putea majora cu :
  • 10% pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori cu vârsta sub 40 ani, la data depunerii cererii de finanţare ;
  • 10% pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural în zone cu handicap natural şi în arii naturale protejate încadrate în reţeaua Natura 2000
  • 10% pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operatiuni: „imbunatatirea eficientei utilizarii si depozitarii ingrasamintelor cu azotat”, „instalatii pentru tratamentul apelor reziduale in exploatatii agricole si in cadrul proceselor de prelucrare si comercializare”. Aceasta majorare se aplica exclusiv la partea din proiect destinata investitiilor in aceste doua tipuri de operatiuni;
  • 25% numai pentru anul 2010, pentru investiţiile noi având drept scop protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole (conform Directivei Consiliului 91/676/CEE, pe baza Corrigendei la Regulamentul (CE) nr. 1463/2006 care amendează Regulamentul (CE) nr. 1698/2005)

Limitele financiare prevazute pentru ca proiectul sa fie eligibil:

 • Pentru proiectele care includ si investitii pentru producerea si utilizarea energiei regenerabile valoarea maxima eligibila va putea creste peste 2.000.000 euro, dar nu va putea depasi 3.000.000 euro.
 • Valoarea maxima eligibila va fi de 4.000.000 euro pentru proiectele care apartin unei forme asociative si care deservesc membrii acesteia
Durata maxima de implementare:
 • 3 ani pentru proiectele care prevad investitii cu constructii montaj si/sau adaptarea la standarde. Prin exceptie, 2 ani, pentru proiectele de investitii care includ achizitii simple de utilaje, instalatii, echipamente si dotari noi, de mijloace de transport specializate, precum si a altor mijloace de transport care nu sunt achizitionate prin leasing financiar, si/sau adaptarea la standarde;

Activitati/cheltuieli eligibile

 • Construirea si/sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzand investitiile pentru respectarea standardelor comunitare si pe cele pentru protectia mediului si depozitarea ingrasamintelor
 • Construirea si/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ
 • Construirea si/sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalatii de muls, linii tehnologice de prelucrare si ambalare a produselor, dotari tehnice in scopul asigurarii controlului calitatii la nivel de ferma, etc.
 • Construirea si/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu
 • Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ
 • Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activitatii de productie, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ
 • Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitionarea de patente si licente (maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii si maxim 3% in cazul in care proiectul nu prevede realizarea constructiilor)
 • Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie (minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare / reconversie al plantatiilor de vita-de-vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa
 • Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni
 • Infiintarea pepinierelor de vita de vie, pomi fructiferi si arbusti, alti arbori
 • Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei
 • Investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila
 • Investitii in apicultura, cu exceptia celor realizate prin Programul National Apicol
 • Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc.
 • Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica
 • Investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare

Activitati/cheltuieli care nu sunt eligibile

Nu se pot finanta investitii care se incadreaza in urmatoarele categorii:
 • Constructia sau modernizarea locuintei
 • Achizitionarea de bunuri second-hand
 • Achizitia de drepturi de productie agricola, de animale, plante anuale si plantarea lor
 • Achizitionarea de teren
 • TVA, cu exceptia TVA-ului nerecuperabil, in cazul in care este in mod real si definitiv suportat de catre beneficiari, altii decat persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
 • Costuri operationale, inclusiv costuri de intretinere si chirie
 • Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare
 • Contributia in natura
 • Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP
 • Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobanzi, prima de asigurare etc.
 • Costuri realizate inainte de aprobarea proiectului, cu exceptia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri si a studiilor de fezabilitate
 • Costuri aferente Planului de afaceri sprijinit prin masura 143 „Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori"
 • Costuri privind inchirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente
 • Achizitia de mijloace de transport pentru uz personal si transport persoane
 • Investitii privind operatiunile de simpla inlocuire in conformitate cu art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006
 • Investitii in sectorul de piscicultura si acvacultura
 • Investitii in exploatatii de crestere a animalelor de blana
 • Investitii pentru producerea pomilor de Craciun
 • Investitiile realizate in cadrul schemelor de sprijin in conformitate cu Art. 2 (2) din Regulamentul (CE) nr. 1974/ 2006
 • Lista investitiilor si costurilor neeligibile se completeaza cu prevederile din Hotararea de Guvern privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din FEADR