Investitii pentru dezvoltarea activitatilor turistice in mediu rural

Programul National de Dezvoltare Rurala

AXA 3: Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale


Masura 313 – Incurajarea activitatilor turistice

Beneficiari

 • Microintreprinderi;
 • Persoanele fizice (neînregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca pâna la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca microîntreprinderi)
 • Autoritate publica locala
 • ONG

Criteriii de eligibilitate

 • Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural;
 • In cazul investitiilor in agroturism, beneficiarul trebuie sa desfasoare o activitate agricola in momentul aplicarii;
 • Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei;
 • Micro-intreprinderea sa nu fie in dificultate;
 • Structurile de primire turistice rurale vor fi in conformitate cu normele de clasificare prevazute in legislatia nationala in vigoare;
 • Pentru investitii noi, modernizare si extindere in cazul structurilor de primire turistice rurale, altele decat cele agroturistice, nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate de minim 3 margarete/stele;
 • Pentru investitii in structuri de primire agro-turistice se va respecta definitia agroturismului data in cadrul acestei fise, iar nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate de minim o margareta;
 • In cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisa doar modernizarea si extinderea structurilor de primire turistice
 • Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte prevederile PUG. Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/pastreze arhitectura specifica locala
 • Pentru investitiile noi in structurile de primire turistice, suprafata de teren aferenta structurii de primire turistice (inclusiv in structuri de primire agroturistice) trebuie sa fie de cel putin 1000 mp;
 • Angajament din partea beneficiarului ca va introduce obiectivul investitional in circuitul turistic;
 • Beneficiarul sau responsabilul legal de proiect sa faca dovada detinerii de aptitudini manageriale / marketing sau in acord cu activitatea propusa prin proiect
 • Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective;
 • Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele/autorizatiile de mediu necesare investitiei, sa respecte dupa caz cerintele de mediu specifice investitiilor in perimetrul ariilor protejate;
 • Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani;
 • Beneficiarul trebuie sa declare pe propria raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului
 • Beneficiarul care isi propune o activitate generatoare de profit, trebuie sa declare pe propria raspundere faptul ca suma totala a ajutorului public nerambursabil accesat de catre acesta nu depaseste 200.000 Euro pe o perioada de pana la 3 ani fiscali

Valoarea si intensitatea finantarii nerambursabile

 • Pentru investitiile în interes public negeneratoare de profit ( depuse de APL, ONG), intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de pâna la 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi valoarea de 200.000Euro/proiect
 • Pentru investitiile generatoare de profit, intensitatea finantarii nerambursabile va fi de:
  • 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70.000 Euro/proiect în cazul proiectelor de investitii în agroturism;
  • 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200.000 Euro/proiect pentru alte tipuri de investitii în turismul rural.
Durata maxima de implementare:
 • 3 ani pentru proiectele care prevad investitii cu constructii montaj si/sau adaptarea la standarde. Prin exceptie, 2 ani, pentru proiectele de investitii care includ achizitii simple de utilaje, instalatii, echipamente si dotari noi, de mijloace de transport specializate, precum si a altor mijloace de transport care nu sunt achizitionate prin leasing financiar, si/sau adaptarea la standarde

Activitati/cheltuieli eligibile

 • Investitii in infrastructura de primire turistica:
  • Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice (structuri agroturistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o microintreprindere) avand pana la 15 camere;
  • Pentru investitii in structuri de primire turistice altele decat cele de agroturism, nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie sa atinga standardul de calitate de minimum 3 margarete / stele;
  • Pentru investitiile in agroturism structura de primire turistica, nivelul de confort si calitate a serviciilor propuse prin proiect, trebuie sa atinga standardul de calitate de minimum o margareta.
 • Investitii in activitati recreationale:
  • Investitii private in infrastructura turistica de agrement independenta sau dependenta de structura de primire turistica precum spatii de campare, amenajari de stranduri si piscine, achizitionare de mijloace de transport traditionale pentru plimbari, trasee pentru echitatie, inclusiv prima achizitie de cai in scop turistic (cu exceptia celor pentru curse si competitii) si asigurarea adaposturilor acestora (ca parte componenta a proiectului), rafting, etc.
 • Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc:
  • Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare in scopul promovarii, prezentarii si vizitarii turistice;
  • Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistice din spatiul rural, conectate la sistemele regionale si nationale;
  • Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publica, etc.;
  • Investitii legate de refacerea in scop turistic a vechilor trasee de cale ferata cu ecartament ingust, a amenajarilor complementare acestora (ex: constructii, plan inclinat, etc.), reconditionarea echipamentelor si utilajelor;
  • Investitii legate de infiintarea si amenajarea de trasee tematice (ex: “drumul vinului”, „al olaritului”,”cioplitorilor in lemn”, etc.).

Activitati/cheltuieli care nu sunt eligibile

 • Impozite si taxe fiscale;
 • Costuri operationale, inclusiv costuri de intretinere si chirie;
 • Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare;
 • Achizitionare de echipament second – hand;
 • Investitii realizate de fermierii care au activitate de baza pescuitul si/sau acvacultura;
 • Achizitionarea cailor pentru curse si competitii;
 • Cheltuieli generate de activitatile de crestere a cailor;
 • Achizitionarea de teren/cladiri;
 • Achizitia de mijloace de transport pentru uz personal;
 • Achizitia de vehicule pentru transportul rutier de marfuri pentru a presta servicii de transport in numele tertilor si de mijloace de transport pentru persoane, ca si activitate principala;
 • TVA, cu exceptia TVA-ului nedeductibil, in cazul in care este in mod real si definitive suportat de catre beneficiari, altii decat persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr.1698/2005;
 • Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP;
 • Contributia in natura;
 • Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobanzi, prima de asigurare, etc.;
 • Costuri realizate inainte de aprobarea proiectului, cu exceptia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri si a studiilor de fezabilitate;
 • Costuri privind inchirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente.

Criterii de evaluare si selectie a dosaralui de finantare

 • Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investitii similare in ultimii 3 ani. (15 puncte)
 • Proiecte din zone cu potential turistic ridicat dar care nu sunt suficient dezvoltate din acest punct de vedere.(maxim 20 puncte)
 • Proiectele care prin activitatea propusa creaza mai mult de un loc de munca/25.000 Euro investiti (10 puncte)
 • Proiecte derulate de femei / tineri cu varsta pana in 40 de ani la data depunerii proiectului. (15 puncte)
 • Proiecte integrate care combina minim 2 actiuni din componentele „Investitii in infrastructura de primire turistica” , „Investitii in activitati recreationale”, „Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc.” , „Dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural” (10 puncte)
 • Proiecte care au in componenta si investitii de producere a energiei din surse regenerabile utilizate in scopul desfasurarii activitatii turistice. (10 puncte)
 • Proiecte care prevad prin activitatea propusa pastrarea si promovarea culturii traditionale prin achizitionarea de obiecte certificate ca fiind produse traditionale de marca, in vederea amenajarii structurilor de primire turistice. (10 puncte)
 • Proiecte de investitii in agroturism ai caror aplicanti nu au beneficiat de sprijin pentru investitii prin masurile Axei 1. (10 puncte)