Investitii productive in acvacultura

Programul Operational pentru Pescuit

AXA 2: Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura


Masura 2.1 – Investitii productive in acvacultura

Beneficiari

 • Microintreprinderi
 • Intreprinderi mici si mijlocii
 • Intreprinderi mari, cu mai putin de 750 angajati sau cifra de afaceri mai mica de 200 mil Euro

Criterii de eligibilitate

 • Solicitantul are cel putin un specialist in acvacultura sau are o persoana cu experienta in domeniul acvaculturii de cel putin 5 ani (angajat sau cu contract de colaborare care poate sa-si produca efecte dupa semnarea contractului de finantare)
 • In ultimul Bilant contabil anual, insotit de contul de profit si pierdere inregistrat la Administratia Financiara, rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) este pozitiv sau Procese verbale de calamitate in cazul in care Solicitantul a suferit din cauza calamitatilor in anul precedent depunerii Cererii de Finantare si are rezultatul operational negativ care sunt insotite de bilantul si contul de profit si pierderi ale anului anterior celui in care s-a produs calamitatea
 • Solicitantul nu are datorii publice restante catre bugetele locale
 • Solicitantul nu are datorii la bugetul de stat consolidat
 • Solicitantul desfasoara activitate in domeniul acvaculturii si nu se afla in proces de lichidare, fuziune, reorganizare
 • In cazul „speciilor straine nou introduse” in acvacultura, avizul ANPA si MMP si respectarea Regulamentului (EC) No 708/2007
 • Solicitantul nu este inscris in Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP
 • Solicitantul nu se afla in situatii litigioase cu DGP-AMPOP
 • Cererea de Finantare indeplineste conditiile pentru a fi declarata eligibila in urma verificarii pe teren

Valoarea si intensitatea finantarii nerambursabile

Valoarea finantarii nerambursabile:
 • Valoarea totala maxima a contributiei nerambursabile pentru o cerere de finantare este de 12.408.000 lei (echivalentul in lei a sumei totale de 3.000.000 euro);

Intensitatea finantarii nerambursabile:
 • Pentru microintreprinderi si IMM-uri: 60% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile. 40% reprezinta cofinantarea beneficiarului;
 • Pentru intreprinderi mari: 30% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile. 70% reprezinta cofinantarea beneficiarului; 

 Activitati eligibile

 • modernizarea si reabilitarea unitatilor de acvacultura traditionala prin investitii pentru refacerea digurilor, canalelor si infrastructurii de pescuit, noi echipamente de pompare, construirea si modernizarea statiilor de reproducere;
 • construirea de noi ferme;
 • diversificarea produselor obtinute prin acvacultura in concordanta cu cererile de piata prin construirea de noi ferme specifice noilor specii de cultura cum ar fi: pesti (sturioni, salau, calcan, somn african), crustacee, moluste, etc.
 • achizitionarea de tehnologii noi si know-how;
 • construirea de micro-unitati de procesare primara, cu conditia ca cel putin 50% din materia prima sa provina din productie proprie;
 • achizitionarea de teren, daca valoarea acestuia nu depaseste 10% din cheltuielile
 • eligibile totale pentru operatiunea in cauza si respecta conditiile stabilite prin HG 442/2009 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • achizitionarea echipamentelor de ocazie, cu respectarea conditiilor stabilite prin HG 442/2009 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • capacitati de depozitare a pestelui si a subproduselor din peste;
 • construirea sau amenajarea unui centru de vanzare directa catre consumatorii finali, in interiorul fermei de acvacultura si numai pentru produsele piscicole obtinute in cadrul fermei de acvacultura;
 • achizitionarea de mijloace de transport specifice pentru transportul pestelui viu, pestelui proaspat, a produselor rezultate in urma procesarii si aprovizionarea cu materii prime, care sa fie folosite numai in interes propriu;
 • achizitionarea de masini, utilaje si echipamente folosite la intretinerea bazinelor, digurilor, barajelor, canalelor din cadrul fermei de acvacultura. Achizitionarea acestor mijloace de transport specializate, necesare activitatii de productie, trebuie identificata ca fiind necesara prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ. Mijloacele de transport specializate – reprezinta autovehiculele adaptate la cerintele de transport in cont propriu a materiilor prime si/sau productiei obtinute, vehiculele care indeplinesc aceeasi cerinta de mai sus si au o functie specifica ce necesita adaptari ale caroseriei si/sau echipamente speciale;
 • drumuri si platforme tehnologice din interiorul fermelor de acvacultura;
 • construirea si/sau modernizarea depozitelor de furaje;
 • achizitionarea echipamentelor si instalatiilor de producere a furajelor (Capacitatea acestor echipamente si instalatii trebuie corelata cu necesarul de furaje pentru acvacultura din cadrul fermei. Nu este permisa valorificarea furajelor in alt scop sau la terti);
 • achizitionarea de plase, garduri si alte tipuri de echipamente pentru protectia impotriva pradatorilor;
 • echipamente de pescuit, unelte de pescuit, instalatii si ambarcatiuni folosite pentru furajare, tratamente, distribuire de ingrasaminte, pescuit si transport peste;
 • achizitionarea de software si sisteme de monitorizare a activitatii de productie in cadrul unitatilor de acvacultura;
 • achizitionarea de echipamente si imbunatatirea conditiilor de munca si securitate a lucratorilor din acvacultura;

Cheltuieli eligibile / neeligibile

 • Contributia in natura va fi luata in calculul bugetului total al proiectului, dar valoarea totala eligibila a proiectului se va calcula ca diferenta intre totalul proiectului din care se vor deduce cheltuielile neeligibile, TVA si contributiile in natura.
 • Cheltuielile privind plata salariilor, remuneratiilor si stimulentelor pentru personalul avand atributii in implementarea operatiunii/proiectului efectuate de beneficiar in cadrul si exclusiv pe durata implementarii proiectului /operatiunii sunt eligibile si reprezinta o cheltuiala generala a proiectului.
 • Cheltuielile generale ale proiectului sunt eligibile pentru o contributie FEP numai in cazul in care nu depasesc cumulat 15% din valoarea totala eligibila a proiectului (daca proiectul prevede constructii montaj) sau 7% din valoarea totala eligibila a proiectului (daca proiectul nu prevede constructii montaj sau care nu necesita certificat de urbanism), cu conditia ca operatiunile sa fi fost platite efectiv de catre Beneficiar dupa 1 ianuarie 2007.
Urmatoarele cheltuieli sunt neeligibile:
 • taxa pe valoarea adaugata;
 • dobanzi;
 • contravaloarea aferenta bunurilor furate, pierdute, confiscate sau disparute, care fac obiectul proiectului;
 • impozitele, taxele vamale si taxele cu efect echivalent cu al celor vamale de platit la importul de marfuri;
 • costurile de schimb valutar, taxele si pierderile ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro FEP;
 • in cazul contractelor de leasing nu sunt eligibile costurile aferente: taxa de management, dobanzile;
 • cheltuiala legata de proiectele care au generat taxe de utilizator sau participant inainte de incheierea proiectului, fara ca sumele respective sa fi fost deduse din costurile eligibile;
 • amenzile, penalitatile si cheltuielile de judecata;
 • achizitionarea de terenuri pentru o suma care depaseste 10% din cheltuielile eligibile totale pentru operatiunea in cauza;
 • achizitionarea de locuinte;
 • alte cheltuieli care nu respecta prevederile altele decat cele stabilite in Hotararea Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013, cu modificarile si completarile ulterioare;