Investitii in procesare si marketing

Programul Operational pentru Pescuit


AXA 2: Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura


Masura 2.6 – Investitii in procesare si marketing

Beneficiari

 • Microintreprinderi
 • Intreprinderi mici si mijlocii
 • Intreprinderi mari, cu mai putin de 750 angajati sau cifra de afaceri mai mica de 200 mil Euro

Criterii de eligibilitate

 • Solicitantul are cel putin un specialist in acvacultura sau are o persoana cu experienta in domeniul acvaculturii de cel putin 5 ani (angajat sau cu contract de colaborare care poate sa-si produca efecte dupa semnarea contractului de finantare)
 • In ultimul Bilant contabil anual, insotit de contul de profit si pierdere inregistrat la Administratia Financiara, rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) este pozitiv sau Procese verbale de calamitate in cazul in care Solicitantul a suferit din cauza calamitatilor in anul precedent depunerii Cererii de Finantare si are rezultatul operational negativ care sunt insotite de bilantul si contul de profit si pierderi ale anului anterior celui in care s-a produs calamitatea
 • Solicitantul nu are datorii publice restante catre bugetele locale
 • Solicitantul nu are datorii la bugetul de stat consolidat
 • Solicitantul desfasoara activitate in domeniul procesare/ marketing produse pescaresti
 • Solicitantul nu se afla in proces de lichidare, fuziune, reorganizare
 • Solicitantul nu este inscris in Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP
 • Solicitantul nu se afla in situatii litigioase cu DGP-AMPOP
 • Solicitantul are cel putin un specialist in procesare/marketing sau are o persoana cu experienta in procesare/marketing de cel putin 5 ani (angajat sau cu contract de colaborare care poate sa-si produca efecte dupa semnarea contractului de finantare)
 • Cererea de Finantare indeplineste conditiile pentru a fi declarata eligibila in urma verificarii pe teren

Valoarea si intensitatea finantarii nerambursabile

Valoarea finantarii nerambursabile:
 • Valoarea totala maxima a contributiei nerambursabile pentru o cerere de finantare este de 12.408.000 lei (echivalentul in lei a sumei totale de 3.000.000 euro);
Intensitatea finantarii nerambursabile:
 • Pentru microintreprinderi si IMM-uri: 60% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile finantare nerambursabila. 40% reprezinta cofinantarea beneficiarului.
 • Pentru intreprinderi mari: 30% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile finantare nerambursabila. 70% reprezinta cofinantarea beneficiarului.

Activitati eligibile

 • construirea de noi unitati de procesare
 • extinderea si modernizarea unitatilor existente
 • achizitionarea de echipamente moderne pentru procesarea produselor si a subproduselor
 • achizitionarea de tehnologii noi si metode de productie inovatoare
 • achizitionarea de mijloace de transport specializate pentru transportul pestelui si a altor materii prime necesare procesarii precum si a produselor de peste
 • achizitionarea unor echipamente capabile sa imbunatateasca calitatea, siguranta si trasabilitatea produselor
 • construirea de depozite frigorifice pentru materia prima si depozitarea produselor si sub-produselor din peste si a semiconservelor din peste
 • construirea de capacitati de depozitare a pestelui si a subproduselor din peste, precum si a conservelor din peste
 • extinderea si/sau modernizarea capacitatilor de depozitare a pestelui, produselor si subproduselor din peste, a conservelor si semiconservelor din peste
 • achizitionarea de instalatii si echipamente destinate exclusiv tratarii, prelucrarii si comercializarii deseurilor de produse pescaresti si de acvacultura
 • achizitionarea de echipamente pentru imbunatatirea sigurantei si a conditiilor de munca
 • realizarea infrastructurii si achizitionarea de echipamente care vor reduce impactul negativ asupra mediului (in special prin imbunatatirea folosirii sub-produselor si a reziduurilor)
 • achizitionarea de sofware si sisteme de monitorizare pentru managementul unitatilor de procesare
 • realizarea de facilitati pentru infiintarea de piete de gross si burse electronice de peste
 • achizitionarea de teren, daca valoarea acestuia nu depaseste 10% din cheltuielile eligibile totale pentru operatiunea in cauza si respecta conditiile stabilite prin HG 442/2009, cu modificarile si completarile ulterioare
 • achizitionarea echipamentelor de ocazie, cu respectarea conditiilor stabilite prin HG 442/2009, cu modificarile si completarile ulterioare

Cheltuieli eligibile / neeligibile

 • Contributia in natura va fi luata in calculul bugetului total al proiectului, dar valoarea totala eligibila a proiectului se va calcula ca diferenta intre totalul proiectului din care se vor deduce cheltuielile neeligibile, TVA si contributiile in natura.
 • Cheltuielile privind plata salariilor, remuneratiilor si stimulentelor pentru personalul avand atributii in implementarea operatiunii/proiectului efectuate de beneficiar in cadrul si exclusiv pe durata implementarii proiectului /operatiunii sunt eligibile si reprezinta o cheltuiala generala a proiectului.
 • Cheltuielile generale ale proiectului sunt eligibile pentru o contributie FEP numai in cazul in care nu depasesc cumulat 15% din valoarea totala eligibila a proiectului (daca proiectul prevede constructii montaj) sau 7% din valoarea totala eligibila a proiectului (daca proiectul nu prevede constructii montaj sau care nu necesita certificat de urbanism), cu conditia ca operatiunile sa fi fost platite efectiv de catre Beneficiar dupa 1 ianuarie 2007.
Urmatoarele cheltuieli sunt neeligibile:
 • taxa pe valoarea adaugata
 • dobanzi
 • contravaloarea aferenta bunurilor furate, pierdute, confiscate sau disparute, care fac obiectul proiectului
 • impozitele, taxele vamale si taxele cu efect echivalent cu al celor vamale de platit la importul de marfuri
 • costurile de schimb valutar, taxele si pierderile ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro FEP
 • in cazul contractelor de leasing nu sunt eligibile costurile aferente: taxa de management, dobanzile
 • cheltuiala legata de proiectele care au generat taxe de utilizator sau participant inainte de incheierea proiectului, fara ca sumele respective sa fi fost deduse din costurile eligibile
 • amenzile, penalitatile si cheltuielile de judecata
 • achizitionarea de terenuri pentru o suma care depaseste 10% din cheltuielile eligibile totale pentru operatiunea in cauza
 • achizitionarea de locuinte
 • alte cheltuieli care nu respecta prevederile altele decat cele stabilite in Hotararea Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013, cu modificarile si completarile ulterioare