Restaurarea si valorificarea patrimoniului cultural

Programul Operational Regional

AXA 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului

Operatiunea 5.1 - Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexeBeneficiari

 • ONG
 • Autoritate publica centrala
 • Autoritate publica locala
 • Institutie de cult

Criteriii de eligibilitate

 • Solicitanţii sunt persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial. Acestia pot forma si parteneriate cu unitati administrativ-tertoriale (autoritati publice locale) in care liderul parteneriatului sa fie autoritatea publica locala.
 • Solicitantul / solicitantul şi oricare dintre parteneri, dacă este cazul, dovedeşte calitatea de proprietar/administrator sau deţine în concesiune obiectivul de patrimoniu care face obiectul investiţiei şi/sau al terenului
 • Solicitantul / solicitantul împreună cu oricare dintre partenerii, dacă este cazul, au capacitatea de a implementa proiectul
 • Solicitantul / solicitantul împreună cu partenerii, dacă este cazul, face/ fac dovada capacităţii de finanţare

Valoarea proiectului si intensitatea finantarii nerambursabile

 • Valoarea totala minima a unui proiect este de 1.700.000 RON
 • Valoarea totala maxima a unui proiect este de 85.000.000 RON
 • Intensitatea finantarii nerambursabile este de maxim 98%:
 • Solicitantul trebuie sa contribuie cu minim 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Activitati eligibile

 • Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea clădirilor de patrimoniu;
 • Restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare;
 • Lucrări şi dotări pentru asigurarea iluminatului interior şi exterior, a iluminatului de siguranţă precum şi a celui decorativ;
 • Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;
 • Amenajări peisagistice pentru evidenţierea obiectivului turistic de patrimoniu reabilitat;
 • Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
 • Modernizarea utilităţilor aferente obiectivului de patrimoniu (energie electrică, alimentare cu apă, canalizare);
 • Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil
 • Amenajarea zonelor de protecţie prin delimitarea şi împrejmuirea obiectivelor de patrimoniu (acolo unde este cazul);
 • Construcţia utilităţilor anexe (parcaje, grupuri sanitare, puncte de informare, reclame şi indicatoare);
 • Amenajarea / marcarea de trasee turistice / itinerarii culturale la obiectivele turistice de patrimoniu reabilitate;
 • Construcţia / reabilitarea / amenajarea căii de acces către obiectivul turistic de patrimoniu reabilitat; aceste activităţi sunt eligibile numai în cazul în care se poate argumenta că valorificarea obiectivului de patrimoniu restaurat este afectată de infrastructura de acces deficitară.

Cheltuieli eligibile

 • Cheltuieli privind achiziţia terenului, amenajarea acestuia şi amenajări pentru protecţia mediului
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
 • Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
 • Cheltuieli pentru investiţia de bază
 • Alte cheltuieli
  • Organizare de şantier
  • Cheltuieli pentru cotele legale
  • Cheltuieli diverse şi neprevăzute