Investitii pentru dezvoltarea microintreprinderilor in mediu urban

Programul Operational Regional

AXA 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local

Operatiunea 4.3 - Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilorBeneficiari

 • Microintreprinderi

Criteriii de eligibilitate

 • Solicitantul este societate comerciala sau societate cooperativa, care se incadreaza in categoria microintreprinderilor.(Sucursalele, agentiile, reprezentantele sau alte unitati fara personalitate juridica nu sunt eligibile);
 • La momentul depunerii cererii de finanţare, Solicitantul trebuie să aibă înscris în actul constitutiv domeniul de activitate eligibil în care doreşte să realizeze investiţia/proiectul pentru care solicită finanţare, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii;
 • Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral şi a obţinut profit din exploatare în anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finanţare;
 • Solicitantul nu se incadreaza intr-una din situatiile de mai jos:
  • se afla in stare de faliment/ insolventa sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara;
  • reprezentantul legal a suferit condamnari definitive ca urmare a incalcarii conduitei profesionale, decizie formulata de o autoritate de judecata si avand forta de res judicata;
  • prezentantul legal a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
  • in urma unei proceduri de acordare a unei finantari nerambursabile, din fonduri publice comunitare si/sau nationale, a fost gasit vinovat, printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, de incalcarea contractului din cauza nerespectarii obligatiilor contractuale;
  • obligatiile de plata nete depasesc 1/12 din totalul obligatiilor datorate in ultimele 12 luni, conform certificatului de atestare fiscala emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
  • obligatiile de plata depasesc 1/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru, conform certificatului de atestare fiscala emis de autoritatile administratiei publice locale;
 •  Solicitantul are capacitatea financiara de a implementa proiectul;
 •  Solicitantul are capacitatea de a asigura:
- finantarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul (inclusiv a cheltuielilor conexe proiectului);
- resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale;
 • Pentru proiectele care implica numai achizitii de bunuri, solicitantul detine dreptul de utilizare a spatiului destinat implementarii proiectului, in scopul desfasurarii activitatii pentru care sunt achizitionate bunurile.Spatiul destinat implementarii proiectului trebuie sa fie situat in mediul urban.
 • Pentru proiecte care implica executia de lucrari de constructii imobilul ce face obiectul proiectului indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
  • Nu este grevat de sarcini
  • Nu face obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele judecatoresti cu privire la situatia juridica

Valoarea si intensitatea finantarii nerambursabile

 • Valoarea maxima a finantarii nerambursabile: 200.000 EUR
 • Intensitatea finantarii nerambursabile este de 70%
 • Valoarea totala a proiectului (suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) trebuie sa fie cuprinsa intre 100.000 lei si 3.000.000 lei.

Activitati eligibile

 • Achizitionarea de echipamente si tehnologii noi, moderne pentru activitatea de productie, prestare servicii, constructii a microintreprinderii;
 • Achizitionarea de sisteme IT (hardware si/sau software);
 • Construirea/ extinderea/ modernizarea spatiilor de productie/ prestare servicii ale microintreprinderii. Nu sunt considerate eligibile lucrarile de mentenanta sau reparatii.
Proiectul propus trebuie sa includa una sau mai multe din activitatile de mai sus.
Lista activitatilor eligibile de mai sus este orientativa. Alte activitati decat cele de mai sus pot fi considerate eligibile daca solicitantul justifica necesitatea derularii lor in scopul implementarii in conditii optime a proiectului.
 

Cheltuieli eligibile

 • Cheltuieli cu constructii si instalatii pentru:
  • construirea/ extinderea/ modernizarea spatiilor de productie/ prestare de servicii ale microintreprinderilor;
  • crearea/ modernizarea utilitatilor generale (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica) si specifice spatiilor de productie/ prestare de servicii ale microintreprinderilor;
 • Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente si tehnologii noi pentru dotari de specialitate in vederea desfasurarii activitatilor de productie/ prestare de servicii/ executie de lucrari de constructii ale microintreprinderilor. In aceasta categorie sunt eligibile cheltuielile cu:
  • achizitionarea utilajelor, echipamentelor tehnologice, precum si a celor incluse in instalatiile functionale
  • achizitionarea echipamentelor de specialitate
  • in cazul activitatii de prestari servicii, dotarea cu mobilier si echipamente specifice domeniului de servicii prestate
 • Cheltuieli cu achizitionarea sistemelor IT (inclusiv a programelor informatice)
 • Cheltuielile cu servicii de consultanta, in limita a 5% din valoarea totala eligibila a proiectului. In aceasta categorie sunt eligibile cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru:
  • plata serviciilor de consultanta pentru elaborarea studiilor de piata si de evaluare;
  • plata serviciilor de consultanţă pentru managementul proiectului finanţat;
  • plata asistentei/ consultantei juridice, in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si/sau aplicarii procedurii de atribuire a contractelor de achizitie.
 • Cheltuieli aferente activitatilor de audit si de publicitate si informare, cu respectarea prevederilor contractului de finantare.
 • Cheltuielile diverse si neprevazute se considera eligibile daca sunt detaliate prin documente justificative si doar in limita a 10% din valoarea uneia sau, cumulat, a mai multor cheltuieli cu constructii si instalatii, cu achizitionarea de echipamente si tehnologii noi sau cu achizitionarea sistemelor IT, in functie de natura si complexitatea lucrarilor.