Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor

Programul Operational Regional

AXA 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local

Operatiunea - Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală.


Beneficiari

 • Microintreprinderi
 • Intreprinderi mici si mijlocii
 • ONG
 • Autoritate publica locala

Criteriii de eligibilitate

 • Daca beneficiarul este intreprindere, trebuie sa fi obţinut profit din exploatare în anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finanţare;
 • Nu se afla intruna din situatiile de mai jos:
  • este în stare de insolvenţă, conform prevederilor Legii nr. 85 din 2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare
  • este în stare de faliment ori lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege
  • face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una din situaţiile prevăzute la mai sus.
  • nu şi-a îndeplinit obligaţiile cu privire la plata contribuţiilor la asigurările sociale sau plata taxelor în conformitate cu prevederile legale ale ţării în care sunt stabiliţi sau ale ţării autorităţii contractante sau cele ale ţării unde se va executa contractul
  • în urma altei proceduri de achiziţie publică sau în urma unei proceduri de acordare a unei finanţări nerambursabile, din bugetul comunitar, a fost găsit vinovat de încălcare gravă a contractului din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale
  • a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs)
  • a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene
  • a comis în conduita lui profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloace, pe care autoritatea contractantă le poate dovedi
 • Proprietatea/ concesiunea şi dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii asupra infrastructurii şi terenului
 • Infrastructura şi terenul ce fac obiectul proiectului îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii la data depunerii cererii de finanţare
  • Nu sunt grevate de sarcini
  • Nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică
  • Nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun
 • Solicitantul (membrii APL ai parteneriatului, unde este cazul) are (au) capacitate de implementare a proiectului;

Valoarea proiectului si intensitatea finantarii nerambursabile

 • Valoarea totala minima a unui proiect este de 1.700.000 RON
 • Valoarea totala maxima a unui proiect este de 85.000.000 RON
Intensitatea finantarii nerambursabile raportata la total cheltuieli eligibile:

1. Microintreprinderi si intreprinderi mici: 70%
Pentru regiunea Bucuresti-Ilfov, intensitatea finantarii este de 60%

2. Intreprinderi mijlocii: 60%
Pentru regiunea Bucuresti-Ilfov, intensitatea finantarii este de 50%

3. Autoritati Publice Locale: 50%
Pentru regiunea Bucuresti-Ilfov, intensitatea finantarii este de 40%
 

 Activitati eligibile

 • Construirea/ modernizarea/ extinderea de clădiri şi anexe aferente, care vor fi utilizate de operatori economici, cu precădere IMM-uri, pentru activităţi de producţie şi/sau prestare servicii;
 • Construirea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor şi a drumurilor de acces (Această activitate şi cheltuielile aferente sunt eligibile numai în cazul în care se poate argumenta că valorificarea proiectului este afectată de infrastructura de acces deficitară. Acest aspect va fi evaluat în cadrul etapei de evaluare tehnică şi financiară. Cheltuielile pentru construirea/ modernizarea/extinderea drumurilor de acces către structura de sprijinire a afacerilor sunt eligibile în limita a 10% din valoarea totală a proiectului)
 • Crearea/ modernizarea/ extinderea utilităţilor de bază din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor: staţii de tratare a apei, unităţi de furnizare a energiei şi a gazului, sistem de canalizare, conectare la reţele broadband, inclusiv cablarea clădirii;
 • Dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire a afacerilor construite/ modernizate/ extinse;[Echipamentele achiziţionate trebuie să fie noi. În cazul beneficiarilor APL (şi a parteneriatelor între APL), cheltuielile cu achiziţionarea echipamentelor sunt eligibile numai în limita a 50% din valoarea eligibilă a proiectului.]
   Lista activităţilor eligibile de mai sus este orientativă. Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării în condiţii optime a proiectului
  În cadrul acestui domeniu de intervenţie se finanţează numai investiţii iniţiale. Nu sunt eligibile proiectele care implică simple investiţii de înlocuire sau reabilitarea unor active fixe existente, iar lucrările de modernizare trebuie să conducă la creşterea valorii adăugate a acesteia.
   O structură de sprijinire a afacerilor reprezintă o structură clar delimitată care asigură o serie de facilităţi (e.g. accesul la utilităţi) şi/sau spaţii pentru desfăşurarea unor activităţi economice de producţie/ prestare servicii, având ca scop atragerea investiţiilor, astfel încât să se valorifice potenţialul material şi uman al zonei în care sunt amplasate.
   Structura poate fi localizată atât în mediul urban cât şi în mediul rural.
   Structurile de sprijinire a afacerilor pot fi axate pe dezvoltarea activităţilor de cercetare şi microproducţie, pe dezvoltarea activităţilor de cercetare în vederea dezvoltării de noi modele şi prototipuri, pe oferirea de facilităţi pentru dezvoltarea întreprinderilor cu activitate productivă sau pe dezvoltarea de noi afaceri prin oferirea de servicii specializate (e.g. consultanţă, asistenţă la începutul activităţii respectivelor afaceri).
   Solicitantul (administratorul structurii) nu poate fi utilizatorul exclusiv al structurii de sprijinire a afacerilor ce face obiectul proiectului.
   Nu sunt eligibile spre finanţare structurile de sprijinire a afacerilor în cadrul cărora se desfăşoară activităţi de comerţ (e.g. centre comerciale).

Cheltuieli eligibile

 • Cheltuieli privind achiziţionarea (exproprierea) terenului, amenajarea acestuia şi amenajări pentru protecţia mediului
 • Cheltuieli aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi;
 • Cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii – cheltuieli aferente execuţiei obiectivului de Investiţie
 • Cheltuieli pentru dotarea cu echipamente a structurilor de afaceri construite/modernizate/ extinse
 • Cheltuieli privind organizarea de şantier, lucrările de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
 • Cheltuielile diverse şi neprevăzute se consideră eligibile dacă sunt detaliate prin documente justificative corespunzător şi doar în limita a 10% din valoarea uneia sau, cumulat, a mai multor cheltuieli menţionate la art. 4 din Ordin (cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii şi cheltuieli pentru dotarea cu echipamente), în funcţie de natura şi complexitatea lucrărilor. Din procentul stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma modificărilor de soluţii tehnice, cantităţi suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investiţiei, precum şi cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execuţiei din cauze independente de autoritatea contractantă