Sprijinirea accesului la Internet şi la serviciile conexe

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice

Axa 3: Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public

Operatiunea 311 "Sprijinirea accesului la Internet şi la serviciile conexe"


Beneficiari

 • Microintreprinderi;
 • Intreprinderi mici si mijlocii;
 • ONG;

Criteriii de eligibilitate

În cazul în care solicitantul este IMM:
 • Solicitantul nu are debite publice restante, nu are întârzieri la plata taxelor, obligaţiilor şi a altor contribuţii la bugetul de stat, bugete speciale şi bugetele locale prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • Solicitantul nu se află în situaţia de insolvenţă sau lichidare, afacerea sa nu este condusă de un administrator judiciar, nu are restricţii asupra activităţilor sale comerciale, iar acestea nu sunt puse la dispoziţia creditorilor;
 • Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimele 36 de luni, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru acelaşi tip de activităţi, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare;
 • Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimele 36 de luni, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru acelaşi tip de activităţi, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare;
 • Solicitantul înregistrează profit din exploatare în ultimul exerciţiu financiar încheiat ;
 • Solicitantul nu a fost subiectul unui ordin/decizie de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene şi acest ordin/decizie nu a fost deja executat/executată sau, în cazul în care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;
În cazul în care solicitantul este ONG:
 • Solicitantul îndeplineşte condiţiile de constituire legală, conform prevederilor OUG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;
 • Solicitantul ONG se angajează să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţarea (să nu le gajeze şi să nu le închirieze), să menţină investiţia şi să achite taxele aferente pentru conexiunea internet broadband pentru o perioadă de cel puţin 60 de luni după finalizarea proiectului şi să asigure exploatarea şi mentenanţa în această perioadă (Anexa 5b);

Valoarea si intensitatea finantarii nerambursabile

 • Valoarea maxima a finantarii nerambursabile: 82.000 RON; Valoarea minima a finantarii nerambursabile: 7.000 RON
 • Intensitatea finantarii nerambursabile raportata la totalul cheltuielilor eligibile este de:
     -  80% pentru IMM-uri şi microîntreprinderi
     -  95% pentru ONG-uri
 • Durata maxima de implementarea: 6 luni de la semnarea contractului de finantare.

Activitati eligibile

 • Conectarea la Internet prin conexiuni broadband (activitate obligatorie pentru toate proiectele);
 •  Achiziţionarea de echipamente TIC şi periferice (server, calculatoare personale tip desktop/portabile, monitoare, echipamente de reţea, echipamente periferice etc.);
 •  Construirea reţelei LAN necesară pentru implementarea proiectului;
 • Achiziţionarea licenţelor software pentru server, licenţelor necesare operării calculatoarelor personale tip desktop/portabile, licenţelor software antivirus precum şi pachetelor software tip office;
 • Achiziţionarea unui website de prezentare a companiei/ONG-ului, achiziţionarea domeniului pentru acest website – obligatoriu (în cazul în care beneficiarul nu are propriul website la data depunerii cererii de finanţare);
 • Achiziţionarea unui nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul naţional de domenii “.ro”;
 • Achiziţionarea şi implementarea soluţiei de semnătură electronică;
 • Achiziţionarea de aplicaţii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilităţi;
 • Informarea şi publicitatea pentru proiect;

Cheltuieli eligibile

 • Cheltuieli de conectare la Internet broadband;
 • Cheltuieli cu abonamentul pentru accesul la Internet broadband pentru o perioadă de maxim 12 luni consecutive de la data conectării;
 • Cheltuieli pentru achiziţionarea de echipamente TIC (server, calculatoare personale tip desktop/portabile, monitoare, echipamente de reţea, echipamente periferice etc.);
 • Cheltuieli pentru realizarea reţelei LAN necesară pentru implementarea proiectului;
 • Cheltuieli pentru achiziţionarea licenţelor software pentru server, licenţelor necesare operării calculatoarelor personale tip desktop/portabile, licenţelor software antivirus precum şi pachetelor software tip office;
 • Cheltuieli pentru achiziţionarea unui website de prezentare a companiei/ONG-ului;
 • Cheltuieli pentru achiziţionarea unui nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul naţional de domenii “.ro”;
 • Cheltuieli privind achiziţionarea soluţiei de semnătură electronică;
 • Cheltuieli privind achiziţionarea de aplicaţii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilităţi;
 • Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect;