Investitii productive in industrie si constructii -investitii mici

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice

Axa 1: Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie

Operatiunea "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile"


Beneficiari:

 • Intreprinderi mici si mijlocii

Criterii de eligibilitate:

 • solicitantul este intreprindere mica, adica are intre 10 si 49 de salariati la nivelul ultimului bilant si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detine active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei ;
 • solicitantul este intreprindere mijlocie, adica are intre 50 si 249 de salariati la nivelul ultimului bilant si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei;
 • solicitantul isi desfasoara activitatea in Romania si are codul CAEN aferent proiectului pentru care solicita finantare nerambursabila inscris in certificatul constatator;
 •  solicitantul a obtinut profit sau profit din exploatare in ultimul exercitiu financiar, respectiv in 2009;
 • se solicita finantare pentru o singura activitate economica identificata printr-un singur cod CAEN eligibil;

Valoarea si intensitatea finantarii nerambursabile

 • Finantare nerambursabila maxima de 1.075.000 RON (pana la 250.000 Euro)
 • Intensitatea maxima a finantarii nerambursabile raportata la totalul cheltuielilor eligibile este de:
      - 70% pentru proiectele implementate de intreprinderi mici;
      - 60% pentru proiectele implementate de intreprinderi mijlocii;
      - pentru regiunea Bucuresti-Ilfov, ponderea finantarii este mai mica cu 10%;

Activitati eligibile

 • Crearea unei noi unitati de productie (fabrica/sectie/instalatie);
 • Extinderea unei amplasament existent pentru cresterea capacitatii de productie;
 • Diversificarea productiei unui amplasament existente, prin lansarea de noi produse sau servicii;
 • Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de productie al unui amplasament existent (ex: modernizare instalatii, echipament si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie). Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale, se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior;
 • Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, knowhow sau solutii tehnice nebrevetate;
 • Consultanţă şi instruire specializată strict legate de activităţile de investiţii specificate mai sus ;
    Urmatoarele activitati economice, conform clasificarii CAEN Rev.2 sunt eligibile spre finantare:

    B – Industria extractivă (cu excepţia codurilor 051,052, 061, 062, 0721, 0892, 091, 099);
    C – Industria prelucrătoare (cu excepţia codurilor 101,102,103,104,105, 106,107,108,109,110,120, 191, 192, 2051, 206, 242, 243, 2452, 254, 2591, 301, 304, 331, 332);
   E – Distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (cu excepţia codurilor 360, 370, 381, 382, 390);
   F – Construcţii (cu excepţia codurilor 411, 4399);

Cheltuieli eligibile

 • Cheltuieli pentru achiziţia de teren (eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului);
 • Cheltuieli pentru clădiri şi instalaţii aferente construcţiilor (în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului) precum:
     - Achiziţie clădiri, cu excepţia leasing-ului;
     - Construcţie şi modernizare clădiri, inclusiv instalaţii aferente construcţiilor;
 • Cheltuieli pentru achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar (imobilizări corporale) precum:
      -   Achiziţia de instalaţii şi echipamente - cu excepţia leasing-ului
      -  Achiziţia – cu excepţia leasing-ul – de mijloace de transport tehnologice care sunt strict   necesare pentru şi legate de ciclul de producţie (doar pentru codurile CAEN F – Construcţii şi B – Industria extractivă);
 • Cheltuieli pentru achiziţia de imobilizări necorporale – cu exceptia leasing-ului precum:
    -   Aplicaţii informatice, brevete, licenţe şi know-how, soluţii tehnice nebrevetate, incluzând  software legat de procesul de producţie şi cerinţele manageriale ale întreprinderii;
 • Cheltuieli privind achiziţia de servicii de consultanţă pentru:
    -  consultanta economica: realizare plan de afaceri, studii de fezabilitate, managementul si implementarea proiectului de investiţii;
    -  consultanta tehnica: studii de solutie, documentaţiile pentru obţinerea avizelor tehnice, certificatului de urbanism, elaborarea proiectului de execuţie a investiţiei şi a detaliilor şi devizelor de execuţie, Instruire specializată pentru personalul operativ (în cazul achiziţiilor de tehnologie/echipamente/software);