Investitii pentru producerea de energie regenerabila

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice

Axa 4: Creşterea eficienţei energetice şi a siguranţei în aprovizionare


Operatiunea - Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie “verde”;


Beneficiari

 • Microintreprinderi
 • Intreprinderile mici si mijlocii
 • Intreprinderi mari
 • Autoritatile publice locale

Criteriii de eligibilitate

 •  Reprezentantul legal al Solicitantului nu a suferit condamnari definitive si irevocabile din cauza conduitei profesionale indreptate impotriva legii, in baza unei hotarari judecatoresti
 • Reprezentantul legal al Solicitantului nu a fost condamnat definitiv si irevocabil pentru infractiuni de frauda, coruptie, implicare in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare nationale si ale Comunitatii Europene
 • Solicitantul nu este declarat intr-o situatie grava de incalcare a prevederilor legislatiei privind achizitiile publice si/sau a obligatiilor asumate printr-un contract/acord de finantare din fonduri publice
 • Solicitantul (in cazul intreprinderilor cu situatia financiara incheiata cel putin pe un exercitiu financiar) a inregistrat profit din exploatare sau profit net pe exercitiul financiar aferent anului 2009;
 • Solicitantul are capacitatea de a asigura contributia proprie la valoarea totala eligibila a proiectului si de a finanta cheltuielile neeligibile ale proiectului
 • Solicitantul dovedeste calitatea de proprietar/concesionar/utilizator al terenului pe care sunt amplasate/se vor amplasa capacitatile energetice, calitatea de proprietar/concesionar asupra cladirilor/incintelor unde sunt amplasate/se vor amplasa capacitatile de producere a energiei (pentru cel putin inca 15 ani de la data depunerii Cererii Finantare) si are dreptul de a efectua lucrarile prevazute prin proiect asupra terenului si cladirilor

Valoarea si intensitatea finantarii nerambursabile

 • Valoarea maxima a finantarii nerambursabile care poate fi acordata pentru un proiect este de 80 milioane RON
 • Valoarea minima a unui proiect este de 400.000 RON.
 • Durata de implementare a proiectului trebuie sa fie de maximum 4 ani de la semnarea Contractului de finantare.
Intensitatea finantarii nerambursabile raportata la totalul cheltuielilor eligibile este de:

A. Pentru proiectele propuse de Autoritati Publice Locale:

1. Pentru proiectele cu o valoare totală sub 1 milion de euro: ponderea finanţării nerambursabile acordate este de 98% din costul total eligibil al proiectului. Aceste proiecte nu intră în categoria „proiectelor generatoare de venituri”, în sensul Art. 55 din Regulamentul CE nr. 1083/2006.

2. Proiectele cu o valoare totală de peste 1 milion de euro: sunt, dupa caz:
- proiecte care intră în categoria proiectelor generatoare de venituri. În acest caz, valoarea   cheltuielilor eligibile nu poate depăşi valoarea reală (actualizată) a costului investiţiei din care se deduce valoarea reală (actualizată) a veniturilor nete obţinute ca urmare a exploatării investiţiei pe parcursul perioadei de referinţă;
- proiecte care nu sunt generatoare de venit: În cazul acestor proiecte, ponderea finanţării nerambursabile acordate este de 98% din costul eligibil al proiectului.
  
B. Pentru proiectele propuse de intreprinderi:
 
1. pentru întreprinderi mici şi microîntreprinderi: 70%, cu excepţia proiectelor localizate în regiunea Bucureşti- Ilfov unde valoarea maximă a finanţării este de 60% ;
2. pentru întreprinderi mijlocii: 60%, cu excepţia proiectelor localizate în regiunea Bucureşti-Ilfov unde valoarea maximă a finanţării este de 50%;
3. pentru întreprinderi mari: 50%, cu excepţia proiectelor localizate în regiunea Bucureşti-Ilfov unde valoarea maximă a finanţării este de 40%.
 

Activitati eligibile

 • Achizitionarea si amenajarea terenului in scopul amplasarii echipamentelor/instalatiilor proiectului;
 • Constructii si instalatii aferente constructiilor necesare implementarii proiectului
 • Achizitia de echipamente, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continua
 • Racordarea la reteaua Sistemului Electroenergetic National in aval de punctul de delimitare („punct de delimitare” definit conform HG nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public)

Cheltuieli eligibile

 • Cheltuieli pentru achizitia de teren
 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului in vederea pregatirii amplasamentului, daca sunt strict legate de realizarea proiectului.
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului precum: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, telecomunicatii, drumuri de acces
 • Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica:
  • Studii de teren ; Obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor; Proiectare si inginerie; Organizarea procedurilor de achizitie; Consultanta
 • Cheltuieli pentru investitia de baza - sunt cheltuielile aferente obiectelor cuprinse in obiectivul de investitie si sunt desfasurate pe obiecte de constructie, cu respectarea caracterului de investitie initiala asa cum este definita prin Schema de ajutor de stat:
  • cheltuieli pentru constructii si instalatii legate de constructii, pe obiecte de constructie
  • cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse in instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionarii acestora, desfasurate pe obiecte de constructie, numai daca sunt incluse in valoarea activului respectiv si se regasesc inregistrate in contabilitatea beneficiarului in conturile de imobilizari
  • cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj desfasurate pe obiecte de constructie
  • cheltuieli pentru utilaje si echipamente fara montaj precum si echipamente de transport tehnologic, desfasurate pe obiecte de constructie
 • Cheltuieli pentru achizitia de active necorporale (aplicatii informatice, licente, brevete, know-how sau alte cunostinte tehnice nebrevetate)